top of page

GEBRUIKSVOORWAARDEN CITYLEGENDS MOBILE APP

 

Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op ieder gebruik dat je van de Dienst maakt, een en ander zoals hieronder gedefinieerd.

 

Wij adviseren je deze Gebruiksvoorwaarden zorgvuldig te lezen zodat je op de hoogte bent van jouw rechten en verplichtingen als je gebruik maakt van de diensten van CityLegends Mobile App. Je kunt deze voorwaarden downloaden [www.citylegends.nl/gebruikersvoorwaarden] en printen [www.citylegends.nl/gebruikersvoorwaarden].

 

 

Artikel 1.Definities

 1. In deze Gebruiksvoorwaarden worden de volgende begrippen met een beginhoofdletter gebruikt, zowel in enkelvoud als in meervoud. Onder deze begrippen wordt het volgende verstaan:

 

CityLegends Mobile App: de besloten vennootschap CityLegends B.V., tevens handelend onder de CityLegends Mobile App, kantoorhoudende te (5624 AA) Eindhoven, aan de Oude Bossche Baan 11 en ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel onder nummer 77368827;

 

Content: alle informatie, gegevens of bestanden die door Gebruikers via het Platform ter beschikking worden gesteld, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot het profiel, filmpjes waarin challenges en tricks worden uitgevoerd, locatiegegevens, foto’s en muziek;

 

Databank: de door CityLegends Mobile App aangelegde gegevensverzameling(en) met daarin Profielen en andere Content;

 

Dienst: de dienst die CityLegends Mobile App aan de Gebruiker verleent, zoals omschreven in artikel 3;

 

Gebruiker: persoon die een Profiel heeft en gebruik maakt van de Dienst;

 

Gebruiksvoorwaarden: deze gebruiksvoorwaarden;

 

Inloggegevens: de gebruikersnaam en het wachtwoord van de Gebruiker waarmee hij toegang krijgt tot zijn Profiel en gebruik kan maken van de Dienst;

 

Intellectuele Eigendomsrechten: alle rechten van intellectuele eigendom en daarmee verwante rechten, zoals auteursrechten, merkrechten, databankrechten en naburige rechten, alsmede rechten op knowhow en eenlijnsprestaties;

 

Partij: een Gebruiker bij deze Gebruiksvoorwaarden;

 

Platform: het platform van CityLegends Mobile App, toegankelijk via een mobiele applicatie die door CityLegends Mobile App is ontwikkeld en via de Website;

 

Privacy Statement: het privacy statement van CityLegends Mobile App, beschikbaar via [www.citylegends.nl/gebruikersvoorwaarden];

Profiel: een door een Gebruiker op de Website geplaatste omschrijving van zichzelf, waaronder zijn gebruikersnaam, e-mail adres, biografie, voorkeur-sport en profielfoto];

 

Website: de website van CityLegends Mobile App bereikbaar via https://webapp.citylegendsapp.nl/  en alle onderliggende pagina’s.

 

Artikel 2.Algemeen

 1. CityLegends is te allen tijde gerechtigd deze Gebruiksvoorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen. De meest actuele Gebruiksvoorwaarden zullen op de CityLegends Mobile App  en de Website te vinden zijn of worden tijdens het gebruik van de Dienst onder de aandacht van de Gebruiker gebracht. Indien de Gebruiker de Dienst blijft gebruiken na wijziging en/of aanvulling van deze Gebruiksvoorwaarden, accepteert de Gebruiker daarmee de gewijzigde en/of aangevulde Gebruiksvoorwaarden onherroepelijk. Indien de Gebruiker niet instemt met de gewijzigde en/of aangevulde Gebruiksvoorwaarden, is zijn enige mogelijkheid om de Dienst niet meer te gebruiken en zijn Profiel te verwijderen.

 2. Partijen wijzen uitdrukkelijk de toepasselijkheid van eventuele (algemene) voorwaarden van de Gebruiker of van derden van de hand.

 

Artikel 3.De Dienst

 1. De Dienst biedt Gebruikers de mogelijkheid om een Profiel te plaatsen dat bezoekers (zonder account) en Gebruikers kunnen zien en waarop andere Gebruikers kunnen reageren. Via de CityLegends Mobile App wordt getracht gemeenten, urban aanbieders en Gebruikers aan elkaar te verbinden om creativiteit, beweging en ontmoetingen te stimuleren.

 2. De Dienst bestaat uit het bieden van toegang tot en het gebruik van het Platform aan Gebruikers en bezoekers (zonder account) en het bieden van de mogelijkheid om Content te plaatsen aan Gebruikers.

 3. Op het Platform kunnen nadere voorwaarden gesteld worden waaronder de Gebruiker gebruik kan maken van de Dienst. Deze nadere voorwaarden hebben onder meer betrekking op de wijze waarop Profielen kunnen worden aangemaakt en Content kan worden geplaatst.

 

Artikel 4.Toegang tot de Dienst en beschikbaarheid

 1. Om gebruik te kunnen maken van de gehele Dienst moet de Gebruiker een Profiel aanmaken op de manier zoals beschreven op het Platform. Gebruiker staat er jegens CityLegends Mobile App voor in dat de informatie die hij bij het aanmaken van het Profiel verstrekt compleet, actueel en juist is. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan een Profiel op CityLegends Mobile App van een ander aan te maken. Tijdens de registratie moet de Gebruiker Inloggegevens opgeven, waarmee toegang kan worden verkregen tot zijn Profiel.

 2. Als de Gebruiker jonger is dan zestien (16) jaar, dient hij van zijn ouders of voogd toestemming te hebben voor het aanmaken van een Profiel. Door deze Gebruiksvoorwaarden te accepteren, garandeert Gebruiker dat hij zestien (16) jaar of ouder is of toestemming heeft van zijn ouders of voogd voor het aanmaken van een Profiel.

 3. De Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het geheim houden van zijn Inloggegevens. Het is de Gebruiker niet toegestaan zijn Inloggegevens aan derden te verstrekken. De Gebruiker is aansprakelijk voor al het gebruik dat via de Inloggegevens van de Dienst wordt gemaakt. CityLegends Mobile App mag ervan uitgaan dat de Gebruiker daadwerkelijk degene is die zich aanmeldt met zijn Inloggegevens. Zodra de Gebruiker weet of reden heeft te vermoeden dat Inloggegevens in handen zijn gekomen van onbevoegden, moet de Gebruiker CityLegends Mobile App daarvan op de hoogte stellen via helpdesk@citylegends.nl, onverminderd zijn eigen verplichting om direct zelf doeltreffende maatregelen te treffen, zoals het veranderen van de Inloggegevens. CityLegends Mobile App is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit enige ongeoorloofde toegang tot of gebruik van het Platform en/of Dienst door derden.

 4. CityLegends Mobile App is te allen tijde gerechtigd om, zonder voorafgaande bekendmaking en zonder op enigerlei wijze schadeplichtig of aansprakelijk te worden jegens de Gebruiker, (i) procedurele en technische wijzigingen en/of verbeteringen op het Platform en/of in de Dienst aan te brengen en (ii) de Dienst of het Profiel van de Gebruiker (tijdelijk of blijvend) buiten gebruik te stellen, te beperken of te beëindigen.

 5. CityLegends Mobile App garandeert niet dat (alle onderdelen van) het Platform en de Dienst te allen tijde en zonder onderbrekingen of storingen toegankelijk zijn. CityLegends Mobile App is op geen enkele wijze aansprakelijk of schadeplichtig jegens de Gebruiker voor enige schade die voortvloeit uit of het gevolg is van het (tijdelijk) onbeschikbaar zijn of (tussentijds) uitvallen van het Platform en/of de Dienst.

 6. De Gebruiker aanvaardt dat het Platform en de Dienst alleen de functionaliteiten en overige eigenschappen bevatten zoals hij die aantreft op het Platform en/of Dienst op het moment van gebruik (op “as is” basis). CityLegends Mobile App sluit uitdrukkelijke en stilzwijgende garanties, toezeggingen en vrijwaringen van welke aard dan ook nadrukkelijk uit, waaronder begrepen maar niet beperkt tot garanties, toezeggingen en vrijwaringen ten aanzien van de kwaliteit, veiligheid, rechtmatigheid, integriteit en juistheid van het Platform en de Dienst, tenzij anders is bepaald in deze Gebruiksvoorwaarden.

 7. De Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de aanschaf en/of goede werking van de infrastructuur en deugdelijke telecomfaciliteiten (waaronder internetverbinding) die nodig zijn om gebruik te kunnen maken van de Dienst.

 8. In aanvulling op de andere (rechts)middelen die CityLegends Mobile App ten dienste staan, is CityLegends Mobile App te allen tijde, indien zij daartoe gronden aanwezig acht, zonder opgave van redenen en zonder voorafgaande uitleg gerechtigd om de activiteiten van Gebruiker in verband met de Dienst (tijdelijk) te beperken, op te schorten of buiten gebruik te stellen, het Profiel tijdelijk of blijvend te verwijderen, bestanden, gegevens en/of materialen te verwijderen, een waarschuwing te doen uitgaan, de dienstverlening te beëindigen en te weigeren om diensten te verlenen, in het bijzonder - maar niet daartoe beperkt - indien:

(i) Gebruiker handelt in strijd met deze Gebruiksvoorwaarden;

(ii) CityLegends Mobile App van mening is dat handelingen van Gebruiker schade of aansprakelijkheid aan hem zelf, andere Gebruikers, derden of CityLegends Mobile App kunnen toebrengen.

CityLegends Mobile App zal hierdoor in geen geval aansprakelijk zijn.

 

Artikel 5.Gebruik van de Dienst

 1. Gebruiker erkent en aanvaardt dat CityLegends Mobile App alleen een Platform biedt waarmee Gebruikers met elkaar kunnen communiceren, Content kunnen delen en gekoppeld kunnen worden aan gemeentes en urban aanbieders. CityLegends Mobile App heeft geen kennis van en/of bemoeienis met de Content en andere informatie die door de Gebruikers met behulp van het Platform en/of Dienst ter beschikking wordt gesteld. CityLegends Mobile App is dan ook niet verantwoordelijk voor welke beslissing dan ook genomen op basis van Profielen of andere Content. CityLegends Mobile App heeft nadrukkelijk geen bemoeienis met het contact dat naar aanleiding van de Dienst tussen de Gebruikers en/of derden wordt gemaakt noch met de eventuele afspraken en/of overeenkomsten die uit dit contact voortvloeien.

 2. De Gebruiker is zelf volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle handelingen die hij met behulp van het Platform en/of Dienst verricht.

 3. Het is de Gebruiker niet toegestaan om:

  1. gegevens van andere Gebruikers te verzamelen via de Dienst om deze te gebruiken voor doeleinden anders dan die in deze Gebruiksvoorwaarden zijn genoemd, zonder nadrukkelijke schriftelijke voorafgaande toestemming van CityLegends Mobile App;

  2. de via de Dienst verkregen Content te verveelvoudigen, openbaar te maken, door te verkopen, te gebruiken voor commerciële doeleinden of anderszins ter beschikking te stellen aan derden;

  3. de Dienst te gebruiken voor andere doeleinden dan beschreven in deze Gebruiksvoorwaarden;

  4. derden in te schakelen om één van de in dit artikel vermelde handelingen te verrichten.

 

Artikel 6.Content

 1. De Gebruiker erkent en stemt ermee in dat de Profielen en/of andere Content die zij ter beschikking stelt via de Dienst gebruikt kunnen worden door Gebruikers  en bezoekers (zonder account). De Gebruiker erkent dat CityLegends Mobile App geen invloed heeft op de naleving van deze Gebruiksvoorwaarden door andere Gebruikers en/of bezoekers (zonder account).

 2. Het is de Gebruiker niet toegestaan Content te plaatsen:

  1. waarin persoonsgegevens (van derden) op welke wijze dan ook verwerkt worden zonder voorafgaande toestemming, waaronder maar niet gelimiteerd tot videofragmenten en geluidsfragmenten. 

  2. die discriminerend is terzake uiterlijk, ras, religie, geslacht, cultuur, afkomst of anderszins kwetsend of ongepast wordt bevonden, ter bevinding van CityLegends Mobile App;

  3. die oproept tot geweld tegen en/of lastigvallen van een ander of anderen;

  4. die leidt tot of het gevolg is van uitbuiting of misbruik van anderen;

  5. die naar de mening van CityLegends Mobile App in strijd is met de goede zeden of goede smaak, gewelddadig is of een link bevat naar pornografisch materiaal;

  6. waarin persoonlijke gegevens van minderjarigen worden opgevraagd en/of waarin persoonlijke gegevens van anderen ter beschikking worden gesteld;

  7. waarmee het plegen van illegale activiteiten wordt bevorderd of gepleegd;

  8. die op onwaarheden is gebaseerd en/of misleidend is;

  9. die virussen, Trojaanse paarden, wormen, bots of andere programmatuur bevat die een geautomatiseerd werk kunnen beschadigen, onbruikbaar of ontoegankelijk kunnen maken, kunnen wissen of zich kunnen toe-eigenen of die bedoeld zijn om technische beschermingsmaatregelen van de computersystemen van CityLegends Mobile App te omzeilen;

  10. een onredelijk of disproportioneel beslag op de infrastructuur van het Platform legt of de functionaliteiten van de Dienst belemmeren;

  11. die bestaat uit het aannemen van een valse identiteit en/of het onterecht suggereren dat de Gebruiker bij CityLegends Mobile App betrokken is;

  12. waarbij kettingbrieven, junk mail of spamming betrokken zijn en/of waarbij wachtwoorden of andere tot personen herleidbare informatie wordt opgevraagd voor commerciële of illegale doeleinden.

  13. op enig andere wijze als indiscreet of incorrect wordt bevonden, ter beoordeling van CityLegends Mobile App, waaronder begrepen maar niet beperkt tot petities, ongeautoriseerde club lidmaatschappen, charity requests, piramide spelen, loterijen, wedstrijden, of foto’s/videos, opmerkingen, statistieken of beeltenissen van anderen zonder zijn of haar toestemming;

  14. in strijd is met deze Gebruiksvoorwaarden, het Privacy Statement of enige geldende wet- en/of regelgeving;

  15. inbreuk maakt op de rechten van CityLegends Mobile App en/of derden, waaronder begrepen maar niet beperkt tot Intellectuele Eigendomsrechten waaronder maar niet gelimiteerd tot muziek, afbeeldingen, geluidsfragmenten of ander beeldmateriaal of rechten met betrekking tot de bescherming van privacy;

  16. op enigerlei wijze anderszins onrechtmatig is; of

  17. de belangen en goede CityLegends Mobile App van CityLegends Mobile App kan schaden.

 3. Gebruiker garandeert bij het uploaden van Content dat deze voldoet aan de vereisten uit artikel 6.2.

 4. CityLegends Mobile App behoudt zich het recht voor om Content in te korten, te wijzigen, te weigeren of te verwijderen van het Platform indien dit naar het oordeel van CityLegends Mobile App noodzakelijk is, zonder dat dit op enigerlei wijze kan leiden tot enig recht van de Gebruiker op schadevergoeding en/of restitutie, en/of aansprakelijkheid van CityLegends Mobile App.

 5. Indien een Gebruiker van mening is dat bepaalde Content inbreuk maakt op zijn rechten dan wel de rechten van een andere Gebruiker of een derde, zal de Gebruiker dit onverwijld aan CityLegends Mobile App melden via de meldknop op de homepagina en/of service@citylegends.nl..

 6. Gebruiker kan er in de toekomst voor kiezen om de Dienst te koppelen aan zijn Youtube-, Twitter-, Instagram-, TikTok of Facebook-account zodat informatie uit het Profiel en/of geplaatste Content automatisch worden gedeeld via zijn YouTube, Twitter, Instagram, TikTok en/of Facebook- account.

 7. CityLegends Mobile App staat niet in voor de beschikbaarheid en deugdelijke werking van Youtube, Twitter, Instagram, TikTok en Facebook, de beschikbaarheid en deugdelijke werking van de koppeling tussen de Dienst en Youtube, Twitter, Instagram, TikTok of Facebook, noch voor de kwaliteit, veiligheid, rechtmatigheid, integriteit en juistheid van deze koppeling en de videobeelden of berichten die als gevolg daarvan op het Youtube-, Twitter-, Instagram-, TikTok of Facebook-account worden geplaatst.

 

Artikel 7.Intellectuele Eigendomsrechten

 1. De Intellectuele Eigendomsrechten met betrekking tot de Dienst, waaronder in ieder geval het Platform, alsmede die via het Platform en Dienst toegankelijk gemaakte informatie zoals de teksten, look-and-feel, templates van de Profielen, video-, audio- en beeld- of fotomateriaal, berusten bij CityLegends Mobile App en/of haar licentiegevers.

 2. Onder de voorwaarden die in deze Gebruiksvoorwaarden zijn gesteld, geeft CityLegends Mobile App de Gebruiker een beperkt, persoonlijk, herroepelijk, niet-exclusief, niet sub-licentieerbaar en niet-overdraagbaar recht op toegang tot en gebruik van de Dienst, waaronder de Databank, de Content en het Platform, voor de doeleinden als beschreven in deze Gebruiksvoorwaarden.

 3. De Gebruiker behoudt in beginsel de Intellectuele Eigendomsrechten met betrekking tot de door de Gebruiker geplaatste Content. De Gebruiker erkent en stemt ermee in dat hij door het beschikbaar stellen/uploaden van Content automatisch aan CityLegends Mobile App een kosteloze, wereldwijde, onherroepelijke, sub-licentieerbare en overdraagbare licentie verstrekt om

(i) de Content te gebruiken, te verveelvoudigen, te verspreiden en openbaar te maken in verband met de Dienst; en

(ii) de Content te gebruiken en verveelvoudigen (en aan derden toe te staan om te gebruiken en verveelvoudigen) in welke media dan ook voor marketing en/of promotie doeleinden in verband met de Dienst.

 1. De Gebruiker doet uitdrukkelijk afstand van alle persoonlijkheidsrechten genoemd in artikel 25 van de Auteurswet, voor zover dit krachtens dat wetsartikel is toegestaan.

 2. De Gebruiker staat er jegens CityLegends Mobile App voor in dat hij volledig rechthebbende is ten aanzien van de Content en dat hij volledig gerechtigd is om de licentie als bedoeld in dit artikel te verlenen aan CityLegends Mobile App.

 3. Het is de Gebruiker uitdrukkelijk niet toegestaan om enige informatie die via de Dienst of het Platform toegankelijk wordt gemaakt, waaronder mede begrepen Content van andere Gebruikers, te downloaden, te kopiëren, te wijzigen, te reverse engineeren, openbaar te maken of voor enig ander doeleinde te gebruiken dan de in deze Gebruiksvoorwaarden genoemde doeleinden, tenzij CityLegends Mobile App of de betreffende rechthebbende daar toestemming voor heeft gegeven dan wel dwingend Nederlands recht zulk gebruik toestaat.

 4. Niets in deze Gebruiksvoorwaarden is bedoeld om enig Intellectueel Eigendomsrecht aan Gebruiker over te dragen. Gebruiker zal geen handelingen verrichten die inbreuk kunnen maken op de Intellectuele Eigendomsrechten van CityLegends Mobile App zoals het registreren van domeinnamen, merken of Google AdWords die lijken op of identiek zijn aan enig object waarop CityLegends Mobile App Intellectuele Eigendomsrechten heeft, of het opvragen of hergebruiken van substantiële delen of het herhaald en systematisch opvragen of hergebruiken van niet-substantiële delen van het Platform.

 5. Het is niet toegestaan om kennisgevingen of vermeldingen met betrekking tot Intellectuele Eigendomsrechten te verwijderen, onleesbaar te maken, te verbergen of te wijzigen.

 

Artikel 8.Privacy

 1. Tijdens het aanmaken van het Profiel en gedurende het verlenen van de Dienst, verstrekt de Gebruiker (persoons)gegevens aan CityLegends Mobile App. Deze (persoons)gegevens zullen conform het Privacy Statement van CityLegends Mobile App en de toepasselijke wet- en regelgeving worden verwerkt.

 

Artikel 9.Garanties en vrijwaringen

 1. De Gebruiker is jegens CityLegends Mobile App aansprakelijk voor, en vrijwaart CityLegends Mobile App volledig tegen, alle schade en kosten die CityLegends Mobile App lijdt of maakt ten gevolge van (i) enig handelen van de Gebruiker bij het gebruik van de Dienst of (ii) van een onrechtmatige daad. Alle door CityLegends Mobile App gemaakte kosten en geleden schade die op enige wijze verband houdt met dergelijke aanspraken zullen door de Gebruiker worden vergoed.

 2. De Gebruiker staat er jegens CityLegends Mobile App voor in dat de informatie die hij bij het aanmaken van zijn Profiel en het plaatsen van Content verstrekt compleet, actueel en juist is. De Gebruiker erkent en begrijpt dat de correctheid, actualiteit en volledigheid van de verstrekte Content van groot belang is voor de optimale werking van de Dienst.

 3. De Gebruiker staat er jegens CityLegends Mobile App voor in dat hij gerechtigd is om van de Dienst gebruik te maken en dat hij zal handelen in overeenstemming met deze Gebruiksvoorwaarden. De Gebruiker vrijwaart CityLegends Mobile App voor aanspraken van derden die gebaseerd zijn op de stelling dat het gebruik van de Dienst door de Gebruiker, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, het plaatsen van Content, op enigerlei wijze onrechtmatig is.

 4. Het Platform kan hyperlinks bevatten waarmee Gebruiker het Platform verlaat en op websites van derde partijen terecht komt. CityLegends Mobile App heeft geen zeggenschap over de websites of diensten van derden. Het kan dus zo zijn dat op het gebruik van de websites of diensten van derden een andere voorwaarden van toepassing zijn. CityLegends Mobile App accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites of diensten van derden.

 

Artikel 10.Aansprakelijkheid

 1. CityLegends Mobile App aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van het verlenen van de Dienst dan wel uit onrechtmatige daad of anderszins, voor zover dit op grond van dwingend recht is toegestaan.

 

Artikel 11.Melding onrechtmatige informatie

 1. CityLegends Mobile App is niet aansprakelijk voor enige schade in verband met het (onrechtmatig) gebruik van CityLegends Mobile App. CityLegends Mobile App is slechts, onder de voorwaarden zoals hieronder aangegeven, gehouden om na ontvangst van een melding onmiskenbaar onrechtmatig materiaal te verwijderen of onmiskenbaar onrechtmatige activiteit stop te zetten.

 2. CityLegends Mobile App heeft een procedure vastgesteld door middel waarvan de aanwezigheid op of de toegankelijkheid via het Platform van vermeend onrechtmatig materiaal of vermeend onrechtmatige activiteit aan CityLegends Mobile App kan worden gemeld. Dat kan via de meldknop op de homepagina en/of service@citylegends.nl.

 3. CityLegends Mobile App behoudt zich het recht voor niet tot inwilliging van een verzoek tot blokkering van materiaal of stopzetting van een activiteit over te gaan, indien zij gegronde redenen heeft om aan de juistheid van de melding of de rechtmatigheid van het daarbij geleverde bewijs te twijfelen of indien een belangenafweging dit van haar eist. In dat kader kan CityLegends Mobile App bijvoorbeeld een rechterlijke uitspraak verlangen van een bevoegde rechter in Nederland, welke uitspraak aantoont dat het betreffende materiaal of de betreffende activiteit onmiskenbaar onrechtmatig is.

 4. CityLegends Mobile App is niet gerechtigd of in staat videomateriaal van externe websites te verwijderen. Bij inwilliging van een verzoek tot blokkering van dergelijk materiaal wordt dus enkel de koppeling met het Platform verwijderd en blijft het materiaal mogelijk via externe websites toegankelijk.

 5. CityLegends Mobile App zal op geen enkele wijze partij hoeven te zijn bij een geschil tussen degene die de melding doet en enige derde.

 6. Degene die de melding doet vrijwaart CityLegends Mobile App tegen iedere aanspraak van derden in verband met de blokkering of verwijdering van materiaal of stopzetting van activiteiten. De vrijwaring heeft mede betrekking op alle schade en kosten die CityLegends Mobile App lijdt, nog zal kunnen lijden of die CityLegends Mobile App dient te maken in verband met een dergelijke aanspraak, waaronder mede begrepen – doch niet daartoe beperkt – het vergoeden van kosten voor rechtsbijstand.

 7. CityLegends Mobile App respecteert en beschermt de privacy van degenen die meldingen doen. Alle persoonlijke informatie die aan haar wordt verstrekt in het kader van een melding zal altijd in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens worden behandeld en zal alleen gebruikt worden voor het in behandeling nemen van de melding.

 

Artikel 12.Duur en beëindiging

 1. De Gebruiker heeft het recht om op elk gewenst moment het gebruik van de Dienst te staken en het Profiel te verwijderen.

 

Artikel 13.Varia

 1. Op deze Gebruiksvoorwaarden en al het gebruik van de Dienst en de Website is Nederlands recht van toepassing.

 2. Alle geschillen die tussen de Gebruiker en CityLegends Mobile App ontstaan, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement van Eindhoven tenzij dwingend recht bepaalt dat het geschil aan een andere rechter moet worden voorgelegd.

 3. CityLegends Mobile App mag rechten en verplichtingen die uit deze Gebruiksvoorwaarden voortvloeien overdragen aan derden en zal de Gebruiker daarvan op de hoogte stellen. Indien de Gebruiker deze overdracht van verplichtingen aan een derde niet acceptabel vindt, kan de Gebruiker het gebruik van de Dienst staken en zijn Profiel beëindigen.

 4. Mocht enig deel uit deze Gebruiksvoorwaarden gedeeltelijk ongeldig blijken, dan blijven de Gebruiker en CityLegends Mobile App aan het overblijvende gedeelte verbonden. CityLegends Mobile App zal het ongeldige gedeelte vervangen door bedingen die wel geldig zijn en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en de strekking van deze Gebruiksvoorwaarden, zoveel mogelijk overeenstemmen met die van het ongeldige gedeelte.

 

bottom of page